♦♦♦जे लोक तुमचे परीक्षा पाहण्याचे प्रयत्न करतात,

त्याचे निकाल लावण्याचे सामर्थ्य स्वतः जवळ ठेवा♦♦♦